Informace o zpracování osobních údajů

Dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „GDPR“)

Správce údajů: Jan Bretl

 • IČ: 71970053
 • adresa: Smetanova 2698/37, 276 01 Mělník
 • e-mail: sommelier@bretl.cz
 • telefon: +420 737 160 911

(dále jen „správce“)

Osobní údaje klienta, včetně zvláštních kategorií(1) osobních údajů klienta jsou správcem zpracovávány v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1. písm. b) GDPR za účelem plnění smlouvy o poskytnutí gastronomických služeb / poradenských služeb (2) a konzultací uzavřené mezi klientem a správcem, dále v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1. písm. a) za účelem poskytování předmětných služeb a v souladu s ustanovením čl. 6. odst. 1. písm. f) za účelem ochrany oprávněných zájmů správce v případě, že v konkrétním případě nepřevažují zájmy klienta nad zájmy správce.

Příjemcem osobních údajů klienta je správce osobních údajů. Osobní údaje klienta nejsou předávány třetí osobě.

Správce zpracovává osobní údaje klienta na základě smlouvy uzavřené s klientem. Poskytnutí osobních údajů je nezbytným předpokladem pro relevantní poskytnutí služeb správcem klientovi. Správce uchovává osobní údaje klienta po dobu plnění smlouvy o poskytování služeb klientovi, a po dobu tří (3) let od skončení smlouvy.

Klient bere na vědomí, že v souladu s výše uvedenými právními předpisy o ochraně osobních údajů (zákon a GDPR) je oprávněn:

 • kdykoliv odvolat udělený souhlas, a to pro každý z účelů zpracování samostatně,
 • vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o něm zpracovávány,
 • vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních údajů,
 • žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracovávání již dále není důvod,
 • žádat omezení zpracovávání údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod jejich zpracování, ale nesouhlasí s jejich výmazem,
 • žádat umožnění přenesení zpracovávaných údajů,
 • dostat odpověď na svou žádost adresovanou správci bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti správcem,
 • podat stížnost k dozorovému úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00), pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno GDPR.

(1) tj. zejména údaje o zdravotním stavu a údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filosofickém přesvědčení nebo členství v odborech a údaje o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby
(2) podle druhu objednaných služeb